ИНСТИТУТ ЗА ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ
Copyright© 2024 ИНСТИТУТ ЗА ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ

Проект за парк и продължение на ул. "Христо Ботев"

В последните години Стара Загора става все по-красив, чист и поддържан град. Добре развития икономичестки живот в Общината, наличието на висше учебно заведение и реализирането на значими проекти, предлага качествена градска среда, със завишени параметри за обитаване. Градът е притегателен център за живот и работа, на хора от целия регион, както и причина, много от младите жители на града да се завърнат тук, след приключване на висшето си образование, в по-големите градове. Това изисква постоянни мерки за подобряване на уличната и транспортна мрежа, изграждане на кътове за рекреация и забавления, осигуряване на места за масов спорт и цялостно облагородяване на градската среда. Практиката от вече изградения парк показва, че той е желана точка за отдих на хора от целия град, дори и тези, които живеят в отдалечените от парка квартали.

Затова и бъдещия парк е третиран, като парк с общоградски значение, а не квартално място за отдих. За целта са осигурени нови парко места е редица атрактивни занимания. При проектирането са взети предвид алейната мрежа, основните подходи, вида на настилките и съществуващите съоръжения, във вече готовия парк, за да се постигне максимална симбиоза между вече готовото и бъдещото решение. В обхвата на проекта попада и продължението на ул. Христо Ботев, която се явява главна артерия на града, която ще облекчи трифика по бул. Цар Симеон Велики и централните райони, както и ще улесни влизането в кв.Казански.

След спечелен конкурс за проект, „Институт за градско планиране“ АД сключи договор с Община Стара Загора за изготвяне на инвестиционен проект, фаза „работен“ за обект: “Парк и продължение на ул. „Христо Ботев“ и осъществяване на авторски надзор при изпълнението на проекта (СМР)“.

Дейностите по проекта са в следния обхват:

  • Изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ № идентификатор 68850.509.3346 по КККР на гр. Стара Загора;
  • Изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ VI-3346, кв. 326а, гр. Стара Загора, одобрен със заповед 19-12-168/15.07.2016 г.;
  • Изграждане на ул. „Христо Ботев“ от О. Т. 772 до О. Т. 4640, по плана на гр. Стара Загора;
  • Паркоустрояване и благоустрояване на УПИ VI-7253, кв. 326а, по плана на гр. Стара Загора;

Основната идея на парка е да предложи едно по-различно пеизажно решение, което да контрастира на ортогоналната улична мрежа в града. С диагонални водещи оси на движение е намерен най-прекия път по направлението Център – кв.Казански и обратно. Денивелацията на терена е така овладяна, че всяко място от парка да е леснодостъпно, както от майки с бебешки колички, така и от хора в неравностойно положение. Тихата част на парка е съсредоточена в сърцевината на парцела, докато по-шумните занимания са изнесени по неговата периферия. В северозападната част на имота има отреден имот за православен храм. Предвидени са места за детски лунапарк, „зелен“ амфитеатър за летни прожекции, централна зона, богато залесена с цветя, няколко арт павилиона с различна насоченост. Спортните дейности са насочени към деца над 12 годишна възраст, което е много полезна инициатива в ерата на компютърните технологии. Последните години се наблюдава тенденция, да насочваме вниманието и усилията си към изграждането на детски площадки за деца до 3 или до 6, 9 години, а често забравяме тинейджърите, като ги лишаваме от алтернативи за забавление. В новопроектирания парк са предвидени скейтпарк, въжена градина, катераческа стена и стрийт фитнес. В проекта се цели запазване на част от старите казармени настилки, там където това е възможно. Така ще се запази връзката между минало, настояще и бъдеще. Част от високата растителност е тангирала по алейната мрежа на бившите казарми, като целта е тази тенденция да се запази и днес.

Основни цели и идеи залегнали в ландшафтния проект са запазване на всички съществуващи дървета в много добро, добро и задоволително състояние, залесяване с нова висока и ниска декоративна растителност. Част от съществуващите влаголюбиви растения, след обезлюдяването на имота са се амортизирали и се налага да бъдат премахнати, с цел безопасност на бъдещите посетители. Такива са някой от ореховите и черничеви дървета и топлоте. В бъдещия проект се редвижда компенсиране на отсечените ценни видове. От друга страна, сухолюбивите растения – кипарисите, сребролистната липа, копривки и айланти са се запазили в много доброто състояние, което ще спомогне за това да разполагаме с висока, сенчеста растителност, непосредствено след откриването на новия парк.Предвижда се залесяване с масиви от широкоразпространени и устойчиви, в нашите климатични условия видове, като строго декоративните растения ще бъдат изнесени по периферията, за да разнообразяват разхоката на посетителите.

Важна част от проекта е интегрирането на заобикалящата среда в парковата зона. След проведени проучвания и огледи на място, проектантския екип предлага няколко посоки за бъдещо развитие на околните пространства. По примера на Финландия, водеща в Европа държава, по отношение на образованието, се предлага използването на спортните игрища на XIII ОУ Св. П. Хилендарски, в извънучебно време, през почивните дни и ваканциите. Ако това се случва със съгласието и под зоркото наблюдение на училищното ръководство, по никакъв начин не би застрашило сигурността на учениците, а би донесло само ползи за обитателите на квартала. Тези, който познават кв. Казански знаят, че той разполага с благодатни междублокови пространства и достатъчно зелени площи, които за съжаление са превърнати в паркинги. С малко всеобщи усилия от страна, не само от страна на общината, но и на живущите в района, може да се постигне интегрирането на междублоковите пространства в новата паркова среда. Паркирането в квартала да се организира, така че да могат да се обособят още детски площадки и зони за почивка. Защото ако по-често се обръщаме към това, което можем да реновираме, а не да застрояваме необлагородени в урбанистичен смисъл територии, можем да направим собствената си среда по-красива и удобна за обитаване. А ако тази тенденция не се промени, предимствата на старите квартали ще продължават още дълги години да бъдат неоспорими.

Екип на „Институт за градско планиране“ АД