ИНСТИТУТ ЗА ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ
Copyright© 2024 ИНСТИТУТ ЗА ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ

Открит конкурс за идеен архитектурен проект учебно-административна сграда и ректорат на медицински университет София

Учебно-административната сграда на Медицинския университет – София е обект, който следва да олицетворява модерното висше образование и да представлява едно от най-престижните български висши училища. Неговото разположение в „сърцето“ на исторически създалия се медицински комплекс в центъра на София предполага изграждане на сграда, която е „отворена“ към всички околни сгради и пространства и практически да няма „задна“ фасада. Независимо от това че се обособяват голям брой функции и дейности в една сграда, функционалната обвързаност с всички сгради от медицинския комплекс се запазва.

Основният транспортно-комуникационен подход към сградата е решен от север, тъй като се предполага основните достъпи да бъдат от бул. „Пенчо Славейков“ (между Александровска болница и болница „Света Екатерина“) и ул. „Св. Георги Софийски“ (арката). Концентрацията на множество линии на масов обществен транспорт по двете градски артерии, както и предстоящото пускане в експлоатация на станцията на метрото, разположена на кръстовището между тях, предполага основния подход на сградата да бъде именно от там.  Застрояването, намиращо се непосредствено около сградата, също предполага основен подход от север – така се осигурява пространство пред сградата за нейното цялостно възприятие.

Разнообразието на функции, включени в заданието за комплекса „Учебно-административния университет – София“, ни даде основание да търсим решение с вътрешен разпределителен двор, който дава възможност за обединяване на входовете към отделните блокове в покрито общо пространство. Самостоятелни входове извън това общо пространство се обособяват само на Аула Максима, която получава лице към основната фасада от север, както и на Ректората и на Деканата на Медицинския факултет от запад с възможност и за вход на официални лица с автомобил. Входът на Ректората и Деканата има връзка и с парковото пространство от запад. Към вътрешния покрит двор се разполагат входовете на учебната част, конгресният център, факултетът по обществено здраве, центърът за езиково обучение, физическо възпитание и спорт и Катедрата по генетика. Катедрата по хигиена и Катедрата по епидемиология са с общ вход с Факултета по обществено здраве поради сходството им като проблематика. Към общия двор се ситуират и книжарницата, студентският стол, студентският кафе-клуб, гардеробното помещение за 500 гардеробчета и фронт-офисът на университета. Спортната част се разполага в сутерена, като освен от входа към блок „Център за езиково образование, физическо възпитание и спорт“, има и самостоятелен вход от западна страна. Учебните зали за езиково обучение, както и учебните зали на Факултета по обществено здраве, Катедрата по хигиена и Катедрата по Генетика имат пряка връзка с основния учебен корпус за удобен достъп на студентите. Единствено петте зали на катедра „Химия“ имат достъп само от входния блок на Факултета по обществено здраве и Катедрите по епидемиология и хигиена.

В двете подземни нива се разполагат: центърът за физическо възпитание и спорт (като някои от помещенията и залите са през две нива), основните технически помещения, които обслужват сградата (за ОВК инсталации, помещение за аварийно пожаргасене, електроенергиен център, дейта център за съхранение на данни), както и подземен паркинг за 263 автомобила, който има две входящо-изходящи двулентови рампи и две вътрешни двулентови рампи.

Покривите на сградите се използват за различни функции. Покривът над залите за обучение на кота 20,70м се използва като открита тераса от студенти и преподаватели, включително с амфитеатър за мероприятия на открито. Покривът над Аула Максима и двете големи зали е отчасти озеленен, отчасти използван като тераса. Покривът над четирите конферентни зали е частично тераса към кафето, а в останалата си площ е озеленен. Покривът на студентския стол също е озеленен. Покривът над учебните зали на кота 23,90м се използва за разполагане на батерии за топла вода, а покривът на кота 33,50м –  за разполагане на фотоволтаични  панели.

Обемно-пространственото решение следва изцяло обособените обеми на отделните функционални групи в учебно-административния комплекс. Ясно подчертаните обеми на учебни, административни, конгресни, зални и обслужващи помещения са следствие от търсеното цялостно архитектурно въздействие чрез единен пространствен подход. Фасадното решение на сградата е търсено едновременно опростено като материали и внушително като обеми. Използвани са предимно естествени материали- каменна вентилируема фасада  и окачена стъклена фасада. В камъка е вградена решетка, която да даде на определени места прозрачност и детайл, а върху стъклото в голяма част от фасадата се прилага слънцезащитна метална решетка.

В каменната решетка са заимствани мотиви от реализирана сграда, поради ограниченото време за работа. Идеята е при реалната разработка да се използват мотиви от българска шевица.