ИНСТИТУТ ЗА ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ
Copyright© 2024 ИНСТИТУТ ЗА ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ

Буферни паркинги гр. Бургас

Като водещ партньор в ДЗЗД „ИГП Урбана“, „Институт за градско планиране“ АД е изпълнител на проект: "Изготвяне на пред-проектни проучвания и оценка на приложимостта за изграждане на буферни паркинги в ключови зони на гр. Бургас“. След спечелена обществена поръчка е подписан договор с Община Бургас и проекта е в процес на изпълнение.

Целта на предпроектните проучвания е да бъдат надградени резултатите от изпълнението на проект „Интегриран градски транспорт на Бургас” чрез планиране на мерки и инвестиции, допринасящи за развитие на ефективна система на обществения транспорт и устойчива градска мобилност. С изпълнението на поръчката трябва да се създадат и стратегически насоки за планиране на транспортната система на град Бургас, като бъдат идентифицирани средносрочни и дългосрочни цели в политиката за развитие на транспорта в Община Бургас във всичките му аспекти: пътна инфраструктура, вкл. сигнализация и маркировка, управление на паркингови зони, превенция и управление на риска, комуникационни системи и др.

Предмета на поръчката включва идентифициране на условия и предпоставки за изграждане на буферни паркинги на ключови места в града, обвързани с градската транспортна схема, разработване на варианти за локализиране и изграждане на буферни паркинги, анализ на приложимостта и разработване на концепция за организация и управление на буферните паркинги. Основно изискване на Възложителя е системата да бъде релевантна към предлаганото надграждане на Бърза автобусна линия, а именно определяне на потенциални места за разположение на буферните паркинги така, че те да бъдат в контактни с Бързата автобусна линия зони.

Екип на „Институт за градско планиране“ АД